لوح تقدیر و افتخارات

دریافت لوح تقدیر کارمند نمونه در سطح ملی از وزیر محترم نفت
دریافت لوح تقدیر کارمند نمونه ملی از معاون وزیر و مدیر عامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش
دریافت لوح تقدیر جشنواره ۱۰۰ پیشنهاد برتر از معاون وزیر و مدیر عامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش
دریافت لوح تقدیر اجرا و راه اندازی طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه بندرعباس از معاون وزیر و مدیر عامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش
دریافت لوح تقدیر بالاترین سود / صرفه نظام پیشنهادات از مدیر عامل محترم شرکت پالایش نفت بندر عباس
دریافت لوح تقدیر کارشناس نمونه نظام پیشنهادات از مدیر عامل محترم شرکت پالایش نفت بندر عباس

نظر شما